Algemene voorwaarden

Leverings-, verkoop- en betalingsvoorwaarden

Art. 1. Gillet zwembaden b.v. en Opdrachtgever

1. Onder opdrachtgever wordt verstaan, degene die de opdracht heeft verstrekt; onder Gillet zwembaden b.v.:

Gillet Zwembaden b.v. gevestigd te Westerbroek  aan de Oudeweg 101.

2. Alle betalingen dienen aan het hierboven in sub 1 vermelde kantooradres te geschieden.

Art. 2. Offertes

1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. De offertes zullen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever aan Gillet zwembaden b.v. verstrekte tekeningen, dan wel op andere wijze door de opdrachtgever verstrekte gegevens.

3. Wanneer slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen en/of te leveren werk, modellen, tekeningen, omschrijvingen e.d. zijn overgelegd, is Gillet zwembaden b.v. niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven  prijs, wanneer mocht blijken dat het niet getoonde gedeelte van de opdracht meer werk en/of materialen zou vergen, dan waarop bij het calculeren van de prijs redelijkerwijs mocht worden gerekend.

4. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, heeft Gillet zwembaden b.v. het recht een vergoeding te berekenen voor de gemaakte kosten der calculatie.

5. Een opdracht bint Gillet zwembaden b.v. eerst nadat hij deze schriftelijk heeft bevestigd, dan wel wanneer hij met de uitvoering van de opdracht is begonnen.

6. Kennelijke vergissingen in de offerte van Gillet zwembaden b.v. ontheffen deze van leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever alsdan rechten kan laten doen gelden op eventuele schadevergoeding.

Art. 3. Wijzigingen in de opdracht 

1. Wijzigingen in een verstrekte opdracht, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, welke wijzigingen hogere kosten veroorzaken dan waarop bij het doen van de offerte kon worden

gerekend, zullen aan de opdrachtgever extra worden berekend. Wijzigingen welke kostenbesparend uitvallen, zullen leiden tot een lager door opdrachtgever te betalen bedrag.

2. Verlangde wijzigingen moeten door de opdrachtgever schriftelijk en tijdig worden ingediend.

3. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht verlangd, kunnen tot het gevolg hebben dat een eventueel vastgelegde opleveringstermijn wordt overschreden, zonder dat alsdan de opdrachtgever enig recht op schadevergoeding verkrijgt.

4. Wanneer wijzigingen mondeling zijn opgedragen, is de tenuitvoerlegging daarvan voor risico van de opdrachtgever.

Art. 4. Eigendommen van de opdrachtgever

1. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die Gillet zwembaden b.v. door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, zal Gillet zwembaden b.v. dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.

2. Onverminderd het in het vorig lid bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Wanneer hij dit risico gedekt wil zien, dient hij voor zijn rekening voor verzekering zorg te dragen.

Art. 5. Materialen, geleverd door de opdrachtgever

1. Wanneer de opdrachtgever aan Gillet zwembaden b.v. materialen levert die nog verwerkt of bewerkt moeten worden, vervalt het eventuele uitschot tijdens ver- of bewerking, aan Gillet zwembaden b.v.. Eventuele storting kosten daaronder begrepen de kosten van afvoer, komen voor rekening van de opdrachtgever.

2. Bij levering van materialen door de opdrachtgever worden verpakkingen, emballage e.d. eigendom van Gillet zwembaden b.v. op het moment van levering.

Art. 6. Verzending van het uitgevoerde werk 

Bij franco levering zal steeds voor de goedkoopste wijze van transport worden gekozen. De goederen worden vervoerd voor risico van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Art. 7. Betalingen

1. Betaling dient te geschieden, zonder aftrek van enige korting, binnen 14 dagen na factuur datum.

2. Gillet zwembaden b.v. heeft het recht, gedurende het uitvoeren van de opdracht, tussentijdse nota's te zenden en voor aanvang der werkzaamheden een voorschot te declareren van maximaal 50% van het totaal te verwachten eindbedrag. Alle door Gillet zwembaden b.v. gezonden tussentijdse nota's of voorschotnota's, dienen te worden voldaan conform het bepaalde onder het eerste lid van dit artikel.

3. Gillet is gerechtigd vóór, dan wel tijdens het uitvoeren van de opdracht voldoende zekerheid voor betaling te verlangen, en Gillet zwembaden b.v. heeft het recht de uitvoering van de opdracht te staken, wanneer hem deze zekerheid niet wordt geboden.

4. Bij niet betaling door de opdrachtgever van een nota binnen 14 dagen na factuur datum, komt Gillet zwembaden b.v. een rentevergoeding toe van 1,5% per maand, te berekenen over het volledig openstaande bedrag.

5. Bij niet betaling van een nota binnen 30 dagen na factuurdatum, is Gillet zwembaden b.v. gerechtigd derden met invordering van het verschuldigde te belasten. Alle inningskosten, zowel de gerechtelijke als wel de buitengerechtelijke, komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden gefixeerd op minimaal 15% van het openstaande bedrag, dit met een minimum van Euro 50,00.

Art. 8. Retentierecht

Wanneer Gillet zwembaden b.v. goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is Gillet zwembaden b.v. gerechtigd deze goederen onder zich te houden, tot voldoening van alle kosten die Gillet zwembaden b.v. heeft besteed ter uitvoering van  opdrachten van de opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de opdrachtgever, heeft plaatsgevonden.

Art. 9. (Op) leveringstermijn

De door Gillet zwembaden b.v. met de opdrachtgever overeengekomen (op) leveringstermijnen zijn door de opdrachtgever steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Art. 10. Annuleringen

Indien de opdrachtgever een verstrekte opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij aan Gillet zwembaden b.v. verschuldigd alle door deze redelijkerwijs gemaakte onkosten, (kosten van voorbereiding, opslag e.d.) en bijaldien, wanneer Gillet zwembaden b.v. dit wenst, van Gillet zwembaden b.v. af te nemen alle goederen die Gillet zwembaden b.v. voor de bewuste opdracht reeds besteld en ontvangen had. De opdrachtgever is bovendien gehouden alsdan aan Gillet zwembaden b.v. de door deze geleden winstderving te vergoeden.

Art. 11. Afname

1. De opdrachtgever is verplicht de door Gillet zwembaden b.v. uitgevoerde opdracht, terstond nadat Gillet zwembaden b.v. de opdrachtgever er bericht van heeft gedaan dat de opdracht is uitgevoerd, in ontvangst te nemen.

2. Wanneer ten gevolge van het niet afnemen door de opdrachtgever van de gereed gekomen opdracht, de onderhavige goederen door Gillet zwembaden b.v. moeten worden opgeslagen, dan komen de kosten van opslag voor rekeningvan opdrachtgever.

3. Zodra de goederen ter afhaling gereed staan, heeft Gillet zwembaden b.v. recht op betaling,  ( of reeds eerder wanneer tussentijdse nota's zijn gezonden ) waarbij Gillet zwembaden b.v. zich het recht van retentie zoals beschreven onder artikel 8, voorbehoudt.

Art. 12. Reclames

1. Eventuele reclames dienen schriftelijk te geschieden, binnen 14 dagen na ontvangst van de nota, dan wel binnen 14 dagen nadat Gillet zwembaden b.v. de werkzaamheden bij de opdrachtgever heeft beëindigd.

2. De termijn van reclameren zal voor de opdrachtgever niet bindend zijn, indien die termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft.

3. Eventuele reclames zullen alleen gelden voor mankementen aan de door Gillet zwembaden b.v. geleverde installaties, producten, en/of werkzaamheden. De opdrachtgever vrijwaart Gillet zwembaden b.v. voor eventuele gevolgschades.

4. Gillet zwembaden b.v. heeft het recht voor ondeugdelijk werk goed werk in  de plaats te leveren, en de opdrachtgever verplicht zich Gillet zwembaden b.v. hiervoor een redelijke termijn te gunnen.

5. Gillet zwembaden b.v. is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in modellen, tekeningen en/of materialen, welke hem door de opdrachtgever zijn verstrekt.

6. Gebreken en/of reclames, gebaseerd op een deel van het uitgevoerde werk, dan wel op een deel van de geleverde goederen, geven de opdrachtgever niet het recht de geheel verrichte werkzaamheden af te keuren, dan wel en/of alle goederen af te keuren. De reclame zal zich bij een dergelijke calamiteit beperken tot dat deel waarop de reclame betrekking heeft.

7. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satanische, dikte e.d. geven geen reden tot afkeuring. Ondergeschikte veranderingen ( b.v. kleine modelveranderingen ) van of aan de door Gillet zwembaden b.v. geleverde artikelen/goederen, geven geen reden tot afkeuring.

8. Bij een niet tijdig ingediende reclame vervalt het recht op garantie zoals omschreven in artikel 13 van deze voorwaarden.

9. Reclames schorten eventuele verplichtingen van de opdrachtgever aan Gillet zwembaden b.v. niet op. Geldvorderingen van Gillet zwembaden b.v. op de opdrachtgever mogen niet door reclames worden gecompenseerd.

Art. 13. Garanties

1. Gillet zwembaden b.v. garandeert de aan hem opgedragen werkzaamheden te zullen uitvoeren op die wijze dat aan het eindproduct de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid en betrouwbaarheid mogen worden gesteld, een en ander conform de geldende voor schriften.

2. Op door Gillet zwembaden b.v. (door) geleverde goederen, artikelen, installaties, machines, e.d. geeft Gillet zwembaden b.v. aan de opdrachtgever dezelfde garantie welke Gillet zwembaden b.v. zelf ontvangt van zijn  (toe) leveranciers, loon en vervoerskosten vallen niet onder de garantie.

3. Op de door opdrachtgever zelf aangeleverde producten als tevens hergebruik van bestaande producten zal Gillet Zwembaden b.v. nimmer garantie op verlenen, mits anders vastgelegd.

4. Om aanspraken op garantie niet te verliezen, dient de opdrachtgever tijdig en conform het gestelde in artikel 12 van deze voorwaarden te reclameren.

Art. 14. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle goederen, materialen, onderdelen ect. Blijven eigendom van Gillet zwembaden b.v., totdat algehele voldoening door de opdrachtgever heeft plaatsgevonden.

2. De opdrachtgever verplicht zich, wanneer op nog niet betaalde goederen geleverd door Gillet zwembaden b.v., beslag wordt gelegd, de bevoegde ambtenaar van het eigendomsvoorbehoud van Gillet zwembaden b.v. in kennis te stellen.

Art. 15. Sloopwerkzaamheden

Wanneer Gillet zwembaden b.v. in het kader van een opdracht een oude installatie en/of onderdelen daarvan, dient te slopen en/of te verwijderen, vervallen deze zaken aan Gillet zwembaden b.v. Storting kosten zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever.

Art. 16. Prijswijzigingen

Bij stijging of daling der prijzen van installaties, onderdelen etc., welke voor de uitvoering ener opdracht benodigd zijn, veranderingen van lonen en/of werkgeverslasten, ernstige wijzigingen in de valutaverhoudingen, fiscale wijzigingen e.d. welke zich voordoen na aanvaarding door Gillet zwembaden b.v. van een opdracht tegen een vooraf vastgestelde prijs, is Gillet zwembaden b.v. gerechtigd de overeengekomen prijs met inachtneming van de wettelijke bepalingen dienovereenkomstig te verhogen of te verlagen.

Art. 17. Overmacht

1. Storingen in het bedrijf van Gillet zwembaden b.v. tengevolge van overmacht, (als zodanig zullen o.a. gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart en/of andere stremmingen in het verkeer, stagnatie of stopzetting van de leveringen van noodzakelijke onderdelen of gehele installaties e.d., waardoor de normale bedrijfsgang wordt gestoord en/of onmogelijk wordt gemaakt) ontslaan Gillet zwembaden b.v. redelijkerwijs van het nakomen van de overeengekomen  (op) leveringstermijn, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interest e.d. kan laten doen gelden.

2. In geval van overmacht zal Gillet zwembaden b.v. hiervan onverwijld melding doen aan de opdrachtgever, waarna de opdrachtgever na ontvangst van die mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht te annuleren, echter dit onder de verplichting van de opdracht dat Gillet zwembaden b.v. heeft uitgevoerd en/of waarvan hij de materialen reeds heeft ontvangen.

Art. 18. Auteursrechten ect.

1. Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt, en vrijwaart hij Gillet zwembaden b.v. in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.

2. Het auteursrecht van door Gillet zwembaden b.v. ontworpen of anders tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, foto's, modellen e.d. blijft bij Gillet zwembaden b.v. berusten, ook wanneer de opdrachtgever er een opdracht op heeft geplaatst.

3. Wanneer geen opdracht volgt op een besteld ontwerp, dan heeft Gillet zwembaden b.v. het recht de ontwerpkosten te declareren, terwijl het verveelvoudigings- en reproduktierecht bij Gillet zwembaden b.v. blijft.

BIJZONDERE VOORWAARDEN inzake de AANNEMING van WERKEN.

Art. 19.

1. Gillet zwembaden b.v. is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen, minderwerk zal in mindering op de aanneemsom worden gebracht.

2. Als meerwerk wordt bepaald al datgene dat door Gillet zwembaden b.v. op verzoek van de opdrachtgever, buiten datgene dat in de overeenkomst is overeengekomen, wordt of is uitgevoerd.

3. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht zullen worden verrekend, evenals meer- en/of minderwerk, ook indien zij, niet schriftelijk zijn opgedragen.

Art. 20.

1. Alvorens de termijn, waarbinnen het werk tot stand dient te worden gebracht, aanvangt, dient Gillet zwembaden b.v. van de opdrachtgever te hebben ontvangen:

a. alle noodzakelijke gegevens betrekking hebbende op het werk, de bouwplaats en de werkomstandigheden, ect,.

b. de benodigde vergunningen ontheffingen, goedkeuringen, toewijzingen en de vrijwaringen voor Gillet zwembaden b.v. jegens derden.

2. Gillet zwembaden b.v. zal eerst met de aanvang der werkzaamheden aanvangen, wanneer de bereikbaarheid van de bouwplaats aanvaardbaar is, en er energie komende van openbare nutsbedrijven aanwezig is op de bouwplaats.

3. De termijn van uitvoering en/of oplevering van een werk wordt verlengd met de tijd welke de opdrachtgever een opeisbare termijn, of een gedeelte daarvan, onbetaald laat.

4. De opleveringstermijn zal tevens wegens overmacht overschreden kunnen worden. Onder overmacht kan, buiten de in artikel 17 van deze voorwaarden genoemde zaken, tevens worden verstaan onwerkbare dagen ten gevolge van de weersomstandigheden.

5. Bij uitvoering van een werk in uurloon is de termijn, binnen welke het werk zal worden voltooid, slechts een raming. Voor schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiende uit termijnoverschrijding, is de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.

Art. 21.

1. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden, welke niet tot het door Gillet zwembaden b.v. aangenomen werk behoren, zodanig en tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het aangenomen werk geen vertraging ondervindt.

2. De opdrachtgever dient op zijn kosten - zo de uitvoering van het werk zulks naar het oordeel van Gillet zwembaden b.v. vergt - te zorgen voor een behoorlijk gelegenheid voor aanvoer, opslag en of afvoer van materialen, werktuigen en/of grondstoffen.

3. De regeling van het werk geschiedt door Gillet zwembaden b.v. tenzij zulks uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen aan zich heeft voorbehouden, en/of op zich heeft genomen gedeelten van het werk zelf uit te voeren, is hij jegens Gillet zwembaden b.v. aansprakelijk voor alle schadelijke gevolgen van niet tijdige aanvoer, niet tijdige uitvoering van de werkzaamheden en/of verstoring van de werkzaamheden van Gillet zwembaden b.v.

Art. 22.

1. De door Gillet zwembaden b.v. voor het werk gebruikte materialen en/of grondstoffen zullen van de normaal gebruikelijke handelskwaliteit zijn.

2.  Wanneer de opdrachtgever deze materialen en/of grondstoffen voor gebruik wil keuren op kwaliteit, dient deze keuring te geschieden direct na aankomst van deze zaken op de bouwplaats. Indien deze keuring alsdan niet geschiedt, wordt aangenomen dat de opdrachtgever de zaken heeft goedgekeurd.

3. Na verwerking van de materialen is geen reclame omtrent de kwaliteit meer mogelijk, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de verwerkte materialen niet de normale handelskwaliteit bezaten ten tijde van de verwerking.

4. De opdrachtgever is bevoegd bouwstoffen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever.

5. Voor Gillet zwembaden b.v. is een afkeuring van bouwstoffen door derden eerst relevant, wanneer van deze derden een bepaalde deskundigheid mag worden verondersteld. Keuring in opdracht van de opdrachtgever dient derhalve bij voorkeur te geschieden door officieel erkende instanties zoals T.N.O.

6. Voor de door Gillet zwembaden b.v. voor de uitvoering van het werk benodigde en aangeleverde materialen, grondstoffen, gereedschappen e.d., draagt de opdrachtgever het risico van verlies en/of beschadiging, diefstal, brand, ect., vanaf het moment waarop zij op het werk zijn aangevoerd, en zulks gedurende de tijd, dat zij aldaar buiten de normale werktijden en derhalve zonder direct toezicht van Gillet zwembaden b.v., verblijven.

7. De opdrachtgever is verplicht voor zijn rekening het werk, daaronder mede begrepen het gebouwde of te bouwen object waaraan het werk wordt uitgevoerd, te verzekeren tegen alle eventuele schaden.

Art. 23.

Gillet zwembaden b.v. is nimmer aansprakelijk voor immateriële schaden, bedrijfs- en/of stagnatieschaden.

Art. 24.

1. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop Gillet zwembaden b.v. dit aan de opdrachtgever meedeelt, dan wel wanneer de opdrachtgever het in gebruik heeft genomen, of heeft laten nemen.

2. Gedurende 30 dagen na dit tijdstip kan de opdrachtgever verbeteringen verlangen van gebreken die aan schuld of nalatigheid van Gillet zwembaden b.v. kunnen worden toegeschreven en voorzover deze duidelijk omschreven te zijner kennis zijn gebracht.

3. Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze termijn automatisch verlengd indien stagnatie optreedt welke Gillet zwembaden b.v. niet kan worden aangerekend, zoals overmacht en/of calamiteiten als omschreven in artikel 20 van deze voorwaarden.

Art. 25

Verrekening meer- en/of minderwerk.

1. Na oplevering van het werk dient Gillet zwembaden b.v. de eindafrekening in. Deze omvat:

a. de aanneemsom.

b. de veranderingen ontstaan door meer- en/of minderwerk,

c. veranderingen ontstaan ten gevolge van wettelijke bepalingen.

2. Betaling van de eindafrekening dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in artikel 7 van deze bepalingen.

3. Gillet zwembaden b.v. heeft het recht, indien het tijdens de bouw opgedragen meerwerk een bedrag Euro 250,00 te boven gaat, een tussentijdse nota m.b.t. het meerwerk te zenden, welke nota alsdan door de opdracht-

gever ook apart dient te worden betaald.

4. Eventuele geschillen over het werk en/of de eindafrekening, schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Art. 26.

Gillet zwembaden b.v. is aansprakelijk voor schade aan het werk, hulpwerken, materiaal en materieel, voorzover deze schade is ontstaan door nalatigheid of verkeerde handelingen van hemzelf, zijn werknemers of van hen die door of vanwege Gillet zwembaden b.v. zijn aangesteld. Alle andere eventuele schade is voor rekening van de opdrachtgever en geeft Gillet zwembaden b.v. recht op schadevergoeding.

Art. 27.

1. Indien graafwerkzaamheden moeten worden verricht, is de opdrachtgever verplicht voor de aanvang van de werkzaamheden een duidelijke kaart aan Gillet zwembaden b.v. te verstrekken, waarop alle ondergrondse leidingen en kabels staan aangegeven.Indien deze leidingen of kabels meer dan 50 centimeter verwijderd liggen van plaats waarop deze volgens de tekening zouden moeten liggen, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade, eventueel door de graafwerkzaamheden aangebracht aan deze leidingen of kabels.

2. Indien de in het eerste lid van dit artikel bedoelde tekening niet, dan wel niet tijdig aan Gillet zwembaden b.v. wordt verstrekt, zal worden aangenomen dat zich in het terrein geen leidingen en/of kabels bevinden. Mocht deze veronderstelling niet juist blijken te zijn, en wordt er schade aangericht aan kabels en/of leidingen, dan is deze schade voor rekening van de opdrachtgever.

3. Indien deze ondergrondse leidingen en/of kabels extra kosten bij ontgraving met zich mede brengen, zijn deze kosten voor rekening van de opdrachtgever, en zal hiervoor een meerwerk nota worden gezonden Onder extra kosten worden ondermeer verstaan: materialen en arbeid ter onderstutting, stellingen ter voorkoming van schade, wachttijden op opzichters, controleurs, beheerders van deze kabels leidingen, ect..

Art. 28.

Alle bepalingen opgenomen in deze "bijzondere voorwaarden inzake de aanneming van werken" zijn eveneens van toepassing op alle andere door Gillet zwembaden b.v. uitgevoerde werkzaamheden, voorzover de strekking van deze bepalingen zich verenigen met de aard van de andere werkzaamheden.

Art. 29.

Bij ieder geschil, ongeacht of het handelt over de uitvoering van de werkzaamheden, dan wel wanneer het een financieel geschil betreft, zal de zaak worden voorgelegd aan de naar de regelen der wet bevoegde rechter.